Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelaryjnych
 • w Zarządzie Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Podgórzyn
 • Zarząd Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie
  ul. Nowa 6B, 58-562 Podgórzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu i terminarza Kierownika Zarządu Zlewni,
 • organizacja czasu pracy Kierownika Zarządu Zlewni,
 • organizacja spotkań i narad i ich obsługa,
 • łączenie rozmów telefonicznych Zarządu Zlewni w Podgórzynie,
 • przedkładanie dokumentów do podpisu,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • dekretacja i rejestrowanie poczty przychodzącej oraz wychodzącej wraz z wysyłką,
 • prowadzenie archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca w siedzibie urzędu w Podgórzynie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca przy komputerze
  2. Budynek 2-piętrowy, bez windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komuterowych pakietu Office
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki stopień kultury osobistej,
 • dobra organizacja czasu i miejsca pracy,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • odporność na stres oraz umiejętność działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, szkoleń, ukończonych kursów

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Zarząd Zlewni zs. w Podgórzynie
  ul. Nowa 2B
  58-562 Podgórzyn

Inne informacje:

  – Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem NP-6/ZZP/2015.
  – Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane /o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów/.
  – Wszystkie oświadczenia, CV/życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  – Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem.
  – Rekrutacja odbędzie się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w Zarządzie Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie, ul. Nowa 6B, 58-562 Podgórzyn.
  – W procesie rekrutacji zostaną przeprowadzone: analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna.
  – Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury konkursowej na w/w stanowisko oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.