Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw transportu
 • w Dziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 34
  50-950 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja i planowanie wyjazdów samochodów służbowych;
 • Nadzór nad pracą kierowców, ewidencjonowanie czasu pracy kierowców;
 • Wystawianie kart drogowych oraz sporządzanie kart eksploatacyjnych dla pojazdów;
 • Weryfikacja kart drogowych, miesięcznych kart eksploatacyjnych pojazdów oraz raportów pracy sprzętu zmechanizowanego;
 • Rozliczanie zakupów oraz zużycia paliwa pojazdów i sprzętu zmechanizowanego, wprowadzanie ich do komputerowej bazy danych;
 • Wszelkie sprawy związane z rejestracją pojazdów;
 • Nadzór nad techniczną eksploatacją pojazdów;
 • Prowadzenie książek inwentarzowych pojazdów oraz indywidualnych kartotek wyposażenia kierowców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze.
  Budynek 3-piętrowy, bez windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie transportu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Doświadczenie w sporządzaniu lub weryfikacji kart drogowych, raportów pracy i miesięcznych kart eksploatacyjnych pojazdów oraz innych dokumentów związanych tematycznie z transportem;
  • Znajomość zagadnień z dziedziny transportu;
  • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym.

wymagania dodatkowe

 • Samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dobra organizacja czasu i miejsca pracy;
 • Umiejętności komunikacyjne;
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie świadectw pracy, szkoleń, ukończonych kursów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Dział Personalny
  pokój nr 11 lub 12
  ul. C.K. Norwida 34
  50-950 Wrocław

Inne informacje:

  • Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem NP-10/TT/2015
  • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów).
  • Wszystkie oświadczenia, CV/życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem.
  • Rekrutacja odbędzie się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34.
  • W procesie rekrutacji zostaną przeprowadzone: analiza dokumentów aplikacyjnych, zadanie sprawdzające znajomość dokumentacji związanej z obsługą transportową, rozmowa kwalifikacyjna.
  • Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury konkursowej na w/w stanowisko oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.