Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych
 • w Departamencie Techniki Lotniczej – Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mielec
 • Delegatura Południowo-Wschodnia w Rzeszowie, Jednostka Terenowa w Mielcu, ul. Sikorskiego 2A, 39-300 Mielec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań dotyczących badania technicznego według procedur związanych z certyfikacją typu, projektowaniem i produkcją wyrobów lotniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji wyrobów lotniczych,
 • uczestniczenie w realizacji zadań związanych z nadzorem nad organizacjami projektującymi , produkującymi i użytkownikami statków powietrznych ultralekkich, lotni, motolotni, modeli i spadochronów w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji,
 • uczestniczenie w realizacji zadań zleconych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które dotyczą procesów certyfikacji typu, projektowania wyrobów lotniczych w celu zapewnienia warunków akredytacyjnych EASA, dotyczących spełnienia odpowiednich wymagań projektowania i certyfikacji typu,
 • analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentów związanych z utrzymaniem ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych ( np. Instrukcje, biuletyny, dyrektywy zdatności, programy prób) w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji wyrobów lotniczych,
 • uczestniczenie w audytach kontrolnych krajowych związanych z nadzorem nad organizacjami projektującymi , produkującymi i użytkownikami statków powietrznych ultralekkich, lotni , motolotni, modeli i spadochronów ,
 • wprowadzanie zatwierdzonych zmian do Podręcznika Inspektora w zakresie procedur certyfikacyjnych,
 • analizowanie projektów aktów prawnych do obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie dotyczącym certyfikacji wyrobów lotniczych,
 • analizowanie zgłoszonych przez obywateli spraw dotyczących certyfikacji wyrobów lotniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy komputerze;
  – praca w terenie;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz przeprowadzaniem audytów nadzorowanych organizacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Jednostki Terenowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Mielcu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – I piętro bez windy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze działalności lotniczej (projektowanie, produkcja, certyfikacja) lub odbyte praktyki studenckie w tym obszarze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustawy Prawo lotnicze i związanych rozporządzeń wykonawczych,
  • ogólna znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) 216/2008 i (WE) 748/2012,
  • umiejętność organizowania pracy własnej i pracy w zespole,
  • umiejętności analizowania i interpretacji wymagań technicznych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  31-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego – Punkt Obsługi Klienta,
  ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LTT-3/5-48/2015”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 5207324, formalne: 22 5207400.