Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw dokumentów kwalifikacyjnych
 • w Wydziale Dokumentów Marynarskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami w celu wydania dokumentów kwalifikacyjnych uprawniających do pracy na morzu i dokumentów kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania prac podwodnych
 • weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, wprowadzanie danych do systemu PHICS, sporządzanie arkusza kwalifikacyjnego oraz przygotowanie projektu decyzji administracyjnych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych
 • weryfikacja wniosków osób przystępujących do egzaminów przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną
 • wprowadzanie danych do systemu PHICS i AWEK
 • udzielanie klientom Wydziału informacji w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących kwalifikacji i wyszkolenia członków załóg statków morskich oraz osób wykonujących prace podwodne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – zagrożenie korupcją
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze praca biurowa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów o postępowaniu administracyjnym w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych w zakresie wykonywanych zadań

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie profilowe w obszarze administracja
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracja publiczna
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność obsługi systemu PHICS
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze –

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 435,99 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.: 58 355 33 60 lub 58 355 31 72