Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw energetycznych
 • w Zespole ds. Energetyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie dokumentacji i nadzór inspektorski nad prowadzonymi w branży elektrycznej inwestycjami, remontami, które są realizowane przez podmioty zewnętrzne, rozliczanie finansowe oraz nadzór robót wykonywanych siłami własnymi
 • rozliczanie finansowe faktur i przygotowywanie ich zwolnienia do zapłaty za energię elektryczną zużytą przez placówki i obiekty Urzędu
 • przeprowadzanie okresowej kontroli urządzeń elektryczno-enetgetycznych, dokonywanie bilansu zużyć i poprawnej gospodarki energią elektryczną w obiektach i placówkach Urzędu
 • przygotowanie i występowanie do dostawców energii elektrycznej z wnioskami o warunki techniczne, umów na dostawę/wymówienie energii elektrycznej
 • przygotowywani pod względem merytorycznym umów na dostawę energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej korzystających z sieci energetycznej Urzędu
 • opracowywanie planów remontów, konserwacji urządzeń i i instalacji elektrycznych, sporządzanie potrzeb materiałowych w zakresie branży elektro-energetycznej dla Zespołu ds. Energetyki
 • prowadzenie książek budowlanych, archiwizacja dokumentacji związanej z gospodarką elektro-energetyczną placówek i obiektów Urzędu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – praca w terenie
  – zagrożenie korupcją
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Warunki uciążliwe:
  – zmienne warunki atmosferyczne
  praca w terenie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – brak schodołazu
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi nieodpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profil: elektryczno-enetgetyczny, elektroniczny, elektrotechniczny, elektro-mechanik, mechanik
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego -praktyki w branży elektro-energetycznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia SEP (E1, D1)
  • uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym do kierowania robotami elektrycznymi
  • umiejętność pracy w zespole i zarządzania zasobami ludzkimi

wymagania dodatkowe

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do pracy w warunkach terenowych na czynnych budowach

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-01-2016

Miejsce składania dokumentów:


  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze………….

Inne informacje:


  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 685,21 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 35 72 lub 58 355 35 70