Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nadzoru pasa technicznego
 • w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża – Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wolin
 • Urząd Morski w Szczecinie
  Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin
  ul. Niedamira 22
  72-510 Wolin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie psa technicznego Obwodu – zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych zmian linii brzegowej spowodowanych przez działalność morskich wód wewnętrznych lub inne czynniki
 • kontrolowanie na bieżąco stanu pasa technicznego – zgłaszanie wszelkich zmian stwierdzonych na terenie działek wchodzących w jego skład
 • kontrolowanie robót prowadzonych na terenie pasa technicznego pod kątem ich zgodności z decyzjami wydanymi przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • sporządzanie wstępnej dokumentacji po stwierdzeniu naruszenia przepisów
 • sprawdzanie funkcjonowania umocnień hydrotechnicznych
 • branie udziału w akcjach przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych
 • prowadzenie ewidencji kontroli pasa technicznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie podmokłym w kompleksach porośniętych trzciną i wysoką roślinnością, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, zagrożenie konfliktami z właścicielami kontrolowanych posesji, zagrożenie korupcją,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, czynniki biologiczne m.in. zagrożenie ukąszeniami przez kleszcze i inne, pojazd służbowy do przeprowadzenia kontroli, sanitariaty nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście schodami

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie związane z budownictwem lub geodezją
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z budownictwem, geodezją, administrowaniem terenami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • znajomość prawa budowlanego, prawa wodnego
  • znajomość ustawy kompetencyjnej o obszarach morskich RP
  • znajomość przepisów bhp

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok 221 a
  Plac Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 32-61-809. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 44-03-410