Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw informatyki
 • w Wydziale Technologii Informatycznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd |Morski w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje prawidłową pracę i eksploatację systemów komputerowych Urzędu, w celu zapewnienia poprawności działania tych systemów
 • wykonuje kopie zapasowe danych i programów gromadzonych na serwerach Urzędu
 • dba o zachowanie merytorycznej jakości sprzętu i oprogramowania komputerowego używanego w Urzędzie, kopie zapasowe danych i programów gromadzonych na serwerach Urzędu
 • administruje, konfiguruje, zabezpiecza oraz konserwuje całą infrastrukturę informatyczną Urzędu Morskiego (Szczecin – Świnoujście) oraz administruje serwerami i zasobami sieciowymi LAN i WAN
 • wykonuje serwis techniczny dla systemów komputerowych oraz urządzeń transmisji danych
 • prowadzi prace oraz dokumentację związaną z utrzymaniem i prawidłową eksploatacją systemów informatycznych, administruje stroną internetową WWW
 • przeprowadza procedurę zakupu sprzętu i oprogramowania, udziela się we wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu informatyki
 • przeprowadza analizę systemową, kodowanie, konserwację itp. w zakresie przetwarzania danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wysiłek fizyczny, praca w terenie,
  nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak podjazdu, obecność wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość zagadnień informatycznych
  • łatwość komunikacji
  • praktyczna znajomość środowiska MS Windows 2003/2008 Server, UNIX, Exchange Server od strony administracji i konfiguracji, Windows XP/7/8/10
  • doświadczenie w pracy z bazami danych Oracle/Mssql/Mysql oraz serwerami WWW
  • doświadczenie w zarządzaniu sieciami komputerowymi

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej)
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok 221. a
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403516. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 914403410.