Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw funduszy unijnych
 • w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie informacji o dostępnych, do wykorzystania w Urzędzie, środków unijnych,
 • analiza zgłaszanych przez komórki organizacyjne potrzeb w zakresie uzyskania wsparcia z programów pomocowych UE,
 • współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach dotyczących uzyskania dofinansowania ze środków UE,
 • wypełnianie wniosków aplikacyjnych dla projektów,
 • kontrola, pod względem formalnym, kompletności sprawozdań składanych do Instytucji Zarządzających,
 • redagowanie serwisu intranetowego poświęconego funduszom UE i programom pomocowym oraz prowadzenie banku informacji na temat przepisów i programów pomocowych UE .

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak podjazdu, obecność wind do III piętra, wejście schodami,
  brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy przy realizacji projektów unijnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza na temat funkcjonowania funduszy europejskich
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • wiedza na temat funkcjonowania gospodarki morskiej i administracji morskiej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego potwierdzona certyfikatem

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Wymagane dokumenty tj. podanie o zatrudnienie, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel. 91 4403522. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel. 91 4403410.