Urząd Statystyczny we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi administracyjnej
 • w Wydziale Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  ul. Oławska 31
  50-950 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii Urzędu, zgodnie z obowiązującymi zasadami instrukcji kancelaryjnej,
 • obsługa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (SEOD), a w szczegolności przygotowywanie i naklejanie etykiet z kodami paskowymi, drukowanie dokumentów, skanowanie wpływajacych do Urzędu dokumentów w formie papierowej, rejestarcja dokumentów przychodzących i wychodzących, przekazywanie dokumentów papierowych do składu chronologicznego obsługa składu chronologicznego,
 • przyjmowanie, sprawdzanie, kompletowanie oraz rozdzielanie i przekazywanie korespondencji w wersji papierowej komórkom organizacyjnym Urzędu oraz selekcjonowanie korespondencji do wysylki i frankowanie przesyłek listowych wychodzących z Urzędu, zgodnie z cennikiem opłat pocztowych,
 • ewidencjonowanie wychodzących z Urzędu przesyłek poleconych w pocztowej książce nadawczej, ewidencjonowanie i prowadzenie codziennego rejestru przesyłek listowych nierejstrowanych wychodzących z Urzędu oraz sporządzanie miesięcznych protokołów dotyczących stanu licznika frankownicy,
 • wypełnianie i realizacja wniosków na zakupy artykułów spożywczych na narady, spotkania i szkolenia, opisywanie faktur za zrealizowane zakupy oraz przygotowywanie sal i obsługa narad, spotkań i szkoleń,
 • nadzór nad zabezpieczeniem i przechowywaniem kluczy zapasowych do pomieszczeń Urzędu,
 • archiwizowanie dokumentacji wydziału,
 • pełnienie zastępstw, w czasie urlopów lub innych nieobecności, na stanowisku portiera.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa komputera powyżej 4 godzin,
  – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – wejście do budynku bez barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w pracy biurowej,

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • łatwość komunikacji,
  • wysoki poziom kultury osobistej,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • duża odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia
  50-950 Wrocław
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.
  Z dopiskiem – Oferta nr 1/4/2016

Inne informacje:

  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ok. 2150 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
  Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.