Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w zakresie kontroli organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego
 • w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu
  ul. Św. Antoniego 7
  50-073 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie zarządców infrastruktury, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie przestrzegania warunków prawidłowej organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego;
 • kontrolowanie zarządców infrastruktury, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie posiadania wymaganych kwalifikacji przez pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego;
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji wniosków profilaktycznych i zaradczych, wynikających z badań okoliczności i przyczyn wypadków kolejowych;
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli, jak również kontrolowanie ich realizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • prowadzenie ewidencji poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych, które podlegają obowiązkowi zawiadamiania przez zarządców infrastruktury kolejowej oraz przewoźników kolejowych w celu wspólnej oceny metody, wskaźników bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych;
 • współpraca z Departamentem Nadzoru i Departamentem Bezpieczeństwa Kolejowego w zakresie realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach w celu wypracowania wspólnych wniosków zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją.
  Praca w terenie.
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem.
  W budynku winda. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym;
  • znajomość przepisów dotyczących organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego;
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli;
  • znajomość rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa UTK;
  • znajomość KPA;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu transportu kolejowego lub podyplomowe z zakresu transportu kolejowego;
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym;
 • prawo jazdy kat. „B”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 173468.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Decyzją Wysokiej Kapituły pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” Urząd Transportu Kolejowego uzyskał wyróżnienie w tym konkursie oraz prawo do posługiwania się przez rok stosownym godłem i znakiem jakości.

  W roku 2014 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał wyróżnienie w Konkursie LODOŁAMACZE za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.
  W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.
  Siedziba Urzędu Transportu Kolejowego przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.
  W roku 2015 w Urzędzie Transportu Kolejowego został powołany Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w celu zapewnienia skutecznego stosowania zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu prac zleconych, zaświadczenia o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.

  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html