Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretariatu Wydziału
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 31/16

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz rejestrowanie jej w systemie komputerowym, w tym prowadzenie obsługi korespondencji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • prowadzenie składu chronologicznego dokumentacji prowadzonej w systemie EZD oraz udostępnianie zainteresowanym pracownikom papierowej wersji dokumentacji zgodnie z obowiązującą procedurą
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w systemie Rejestracji Czasu Pracy (RCP), listy obecności, książki wyjść prywatnych oraz służbowych, ewidencji delegacji
 • udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich bezpośrednio do właściwych komórek organizacyjnych Wydziału
 • prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia pracowników Wydziału w materiały biurowe, prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłoszeniami awarii i uszkodzeń sprzętu użytkowanego przez pracowników Wydziału
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i nadawanie faksów i obsługa poczty elektronicznej.
 • prowadzenie terminarza spotkań i narad dla Dyrektora Wydziału i Zastępców Dyrektora w celu informowania z wyprzedzeniem o ich terminach
 • przygotowywanie korespondencji z zakresu prowadzonych spraw w celu przekazania ich właściwym adresatom

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
  – obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
  – stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych wymagających często nieszablonowego podejścia, wymagana komunikatywność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na IV pięciopiętrowego budynku biurowego
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
  – winda w budynku nie przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich
  – wejście do budynku możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm z poręczami, po stromych schodach zabiegowych
  – z klatki schodowej bezpośrednie wejście do pomieszczeń biurowych
  – budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
  – w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
  • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji państwowej
  • znajomość przepisów KPA
  • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • rzetelność i sumienność
  • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w sekretariacie
 • komunikatywna znajomość drugiego języka obcego
 • efektywna komunikacja
 • asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 31/16
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
  z podaniem w ofercie nr ref. 31/16

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2200-2300 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.