Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
  ul. Magnoliowa 4
  20-143 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa Krajowego Rejestru Aptek poprzez wprowadzanie i aktualizację danych,
 • współpraca z administratorem Krajowego Rejestru Aptek w zakresie aktualizacji i modernizacji systemu
 • dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych
 • wykonywanie czynności technicznych związanych z monitorowaniem braku dostępności środków leczniczych na receptę, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych
 • aktualizacja adresów e-mail nadzorowanych jednostek
 • prowadzenie rejestrów aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych wymaganych przepisami prawa
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • przygotowywanie projektów pism i sprawozdań oraz dokonywanie analiz na polecenie przełożonego i zastępstwo pracownika sekretariatu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze administracyjno-biurowym z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w pozycji przeważnie siedzącej w pomieszczeniach na terenie urzędu oraz w miarę potrzeb zadania zlecone przez pracodawcę poza urzędem. Praca przy monitorze ekranowym powyżej
  4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Magnoliowej 4 w Lublinie, na
  I piętrze, z dostępem do windy osobowej. Stanowisko zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym
  2 – osobowym wyposażonym w podstawowe urządzenia biurowe, w tym zestaw komputerowy, sprzęt teleinformatyczny, meble biurowe.

  Inne
  – dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA PRACY” do dnia 22.12.2015 r. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego, – oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane, – kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 532-22-18 lub 81 532-22-19 wew. 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel
  • znajomość, ustawy o służbie cywilnej i ustawy Prawo farmaceutyczne
  • umiejętność prawidłowego redagowania korespondencji urzędowej.
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi sekretariatu,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności analityczne,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • zaangażowanie, zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Kopie świadectw pracy, ukończonych kursów, szkoleń, kwalifikacji, umiejętności

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Magnoliowa 4
  20-143 Lublin


Inne informacje: