Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli
 • w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1 U, 15-297 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1 U, 15-297 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów regulujących obrót towarowy oraz badanie wyrobów pod kątem ogólnego bezpieczeństwa i spełniania zasadniczych wymagań, jakości paliw i biopaliw ciekłych oraz LPG
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych
 • opracowywanie projektów sprawozdań, informacji, analiz i wniosków z ustaleń kontroli

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu – wyjazdy w teren

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, przy komputerze powyżej 4 godzin, w budynku brak windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie preferowane techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dyspozycyjność – praca w terenie
  • zdolność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole
  • odporność na stres
  • obsługa komputera (środowisko Windows)

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość przepisów prawnych dot. postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli towarów
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  28-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Żelazna 9/1U
  15-297 Białystok

Inne informacje: