Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli
 • Delegaturze w Toruniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Jagiellońska 10
  85-020 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Delegatura w Toruniu
  ul. Moniuszki 15/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego, a w szczególności dotyczących eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska, to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze w kamienicy – bez windy. Budynek niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie technologiczne, towaroznawcze, mechaniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość ustaw:
  • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.);
  • z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
  • z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 322);
  • z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584),
  • z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 678);),
  • z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1645 ze zm.);
  • z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594);
  • z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).
  • zdolność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie;
  • kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
  • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe technologiczne, towaroznawcze, mechaniczne, administracyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż, praktyki)

Termin składania dokumentów:

  05-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Jagiellońska 10
  85-020 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. proponowane wynagrodzenie ok. 1.900 zł brutto. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, cv oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Nie będą rozpatrywane oferty, które: – nie spełniają wymogów formalnych,, określonych w ogłoszeniu, – złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego); – bez wymaganych dokumentów; – bez własnoręcznych podpisów kandydatek/kandydatów na załączonych dokumentach; – nie zawierają oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem i datą. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty złożone przez kandydatkę/kandydata niezakwalifikowanego do podjęcia służby cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615 lub 523231610. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu i Delegatury.