Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli i obsługi administracyjnej
 • w Wydziale Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Marii Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk i teren woj. pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań z wykorzystaniem posiadanych upoważnień, wynikających z zakresu kontroli,
 • opracowywanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej,
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
 • przygotowywanie sprawozdań i propozycji pism kierowanych do innych organów,
 • prowadzenie ewidencji upoważnień do kontroli, akt kontroli, druków ścisłej ewidencji, pism wychodzacych i odpowiedzi Wydziału,
 • gromadzenie dokumentacji i przygotowywanie wniosków w sprawach list rzeczoznawców ds. jakości i usług.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie i w biurze przy komputerze, biura Wydziału znajdują się na drugim piętrze budynku bez windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność argumentowania i przekonywania,
  • asertywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia i stosowania prawa w praktyce,
  • dyspozycyjność – praca w terenie.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu, w pokoju nr 9, bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Marii Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk

Inne informacje:

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 1920 zł/mies.(+ wysługa lat).
  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie ( w przypadku wysyłki pocztą – decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58/ 341-08-77

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.