Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli art. żywnościowych
 • Wydział Kontroli Art. Żywnościowych i Gastronomii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Tomasza Zana 38C
  20-601 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w wykonywaniu czynności kontrolnych
 • współpraca przy opracowywaniu materiałów pokontrolnych
 • uczestnictwo w opracowywaniu informacji z kontroli
 • nabywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w celu prawidłowego wykonywania zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu i w terenie (kontrole), praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stres związany z prowadzeniem kontroli, czas pracy zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zajmuje pomieszczenia na 5 piętrze budynku ZUS, budynek wyposażony jest w podjazdy oraz windę dla osób na wózkach inwalidzkich, brak odpowiedniego dostosowania pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie spożywcze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy na komputerze
  • umiejętność współpracy
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyzsze w zakresie żywności
 • wiedza w zakresie jakości owoców i warzyw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Tomasza Zana 38C
  20-601 Lublin

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 815280750