Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku
  ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok i teren woj. podlaskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym kontroli klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych
 • dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydawanie Świadectw Jakości
 • wprowadzanie danych z kontroli do Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca terenowa
  – praca biurowa
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
  – kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku przy ul. Antoniukowskiej 11 oraz w terenie, w tym: konieczność przebywania w chłodni, ubojni, w miejscu odpraw urzędu celnego w różnych warunkach pogodowych
  – stanowisko pracy mieści się na II piętrze
  – budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy) natomiast brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób na wózkach inwalidzkich
  – w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy
  – stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie technologia żywności, towaroznawstwo, przetwórstwo spożywcze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • zdolność analitycznego myślenia
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B
  • biegła umiejętność obsługi komputera
  • komunikatywność
  • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub kopia takiego poświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Antoniukowska 11
  15-740 Białystok
  Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.000,00 zł.
  Preferowane wykształcenie wyższe o profilu: technologia żywności, towaroznawstwo, przetwórstwo spożywcze lub pokrewne.
  Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej WIJHARS w Białymstoku: http://wijhar.pbip.pl/ w zakładce: Ważne informacje.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-747-97-40.