Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

 • Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie na rynku krajowym, w tym kontrola warunków składowania i transportu w zespole z inspektorem wiodącym
 • przygotowywanie w zespole, z bardziej doświadczonym pracownikiem, projektów zaleceń pokontrolnych oraz dokumentów w postępowaniu administracyjnym, jak również informacji zbiorczych i sprawozdań
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych lub sprowadzanych z zagranicy
 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na rynku zagranicznym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Głównie praca w terenie na obszarze woj. świętokrzyskiego związana z kontrolą przedsiębiorców, również praca biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego, budynek może stwarzać problemy
  dla osób niepełnosprawnych ruchowo (istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak odpowiednio dostosowanej toalety).

  Inne
  Narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: technologia żywności, towaroznawstwo, rolnicze
 • minimum 6. miesięczny staż w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego lub instytucji kontrolującej żywność lub związanej z przemysłem rolno-spożywczym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów z zakresu prawa żywnościowego
 • znajomość zagadnień z zakresu technologii żywności i towaroznawstwa
 • posiadanie książeczki sanitarnej
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, interpretacji przepisów prawnych, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • prawo jazdy kat. B i praktyczne prowadzenie pojazdu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności praktycznego prowadzenia pojazdu

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Zagnańska 91
  25-558 Kielce

Inne informacje:

  1. W aplikacji prosimy podać nr ogłoszenia (174966), oraz dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Oferty otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru, a lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP WIJHARS w Kielcach.
  3. Dokumenty kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni.
  Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.
  4. Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 362 69 64.
  5. Proponowane wynagrodzenie brutto 1 750,00 zł brutto.