Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  90 – 730 Łódź
  ul. Gdańska 38

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 oraz województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli ex-post na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
 • Wykonywanie kontroli u producentów działających w rolnictwie ekologicznym
 • Przeprowadzanie kontroli na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
 • Opracowywanie dokumentów pokontrolnych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz prowadzenie kontroli i inspekcji w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie i w halach produkcyjnych , z komputerem i urządzeniami pomiarowymi, może występować brak wind i podjazdów, schody prowadzenie nieetatowe samochodu osobowego kat. B

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe stopnia I lub II o kierunku: ekonomiczne, rolnicze, prawnicze, towaroznawstwo, administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zadań IJHARS z zakresu rolnictwa ekologicznego, nawozów, kontroli ex-post
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość obowiązujących w służbie cywilnej zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows – MS Office
  • biegła umiejętność korzystania z Internetu
  • doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej
  • gotowość do wyjazdów służbowych w celu wykonywania pracy poza siedzibą urzędu na terenie województwa łódzkiego, na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, skrupulatność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność
  • umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, obowiązkowość, spostrzegawczość, punktualność, elokwencja
  • dyspozycyjność
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe lub szkolenia, kursy w zakresie znajomości finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, obrotu nawozami i środkami ochrony roślin
 • znajomość zadań wykonywanych przez agencje płatnicze, tj. ARR i ARiMR
 • znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Gdańska 38
  90-730 Łódź

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu \naboru. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nadzoru pod nr tel. 42/636-62-40 wew. 20