Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu

 • Wojewódzki Inspektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Wrocławska 170,
  45-835 Opole
  www.bipwijhars.e-wojewoda.pl
  email: wiopole@ijhars.gov.pl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w produkcji, obrocie i magazynowaniu, na rynku krajowym oraz wysyłanych i sprowadzanych z zagranicy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie (kontrola przedsiębiorców) – wyjazdy służbowe. Samodzielne prowadzenie spraw.
  Większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Praca wymagająca koncentracji. Bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.
  Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy, informatyczny i teleinformatyczny. Dojazd do miejsc kontroli najczęściej odbywa się samochodem służbowym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunki: technologia żywności, towaroznawstwo, rolnicze, ochrona środowiska, biologia.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera (programów WORD, EXCEL, Internet), umiejętność logicznego, pisemnego opisywania zdarzeń, książeczka sanitarna (kontakt z żywnością), .

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokładne dane do kontaktu z kandydatem, w tym adres email oraz nr telefonu

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Wrocławska 170
  45-835 Opole

Inne informacje:

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy ”, prosimy składać w Sekretariacie Inspektoratu lub na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
  ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole
  W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu.

  Na dalsze postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu

  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Zastrzegamy sobie możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna połączona z krótkim testem umiejętności praktycznych). Sprawdzian wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania służby cywilnej i administracji publicznej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

  Oferty przesłane emailem lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Proszę składać jedynie kopie dokumentów, każda kopia winna być podpisana przez kandydata (czytelny podpis).

  Pod pojęciem „życiorys” należy rozumieć CV.

  Umowa o pracę na czas określony, z możliwością przekształcenia w umowę na czas nieokreślony.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4543118 lub pod adresem email wiopole@ijhars.gov.pl