Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
  ul. Lubelska 46
  35-233 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów i teren woj. podkarpackiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta;
 • Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta;
 • Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydawanie Świadectw Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu;
 • Wykonywanie zadań określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno-spożywczych oraz o produktach tradycyjnych w celu wyeliminowania z rynku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości;
 • Sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen;
 • Opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych;
 • Przygotowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy;
  – korzystanie z samochodu służbowego;
  – praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter biurowo-terenowy;
  – występuje praca na wysokości;
  – występują częste (min. kilka razy w tygodniu) wyjazdy służbowe;
  – obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, fax).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
  – budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest piętrowy 2 kondygnacyjny, pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych;
  – budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się (brak podjazdu, schody przy wejściu do budynku -ilość stopni 2);
  – budynek nie posiada windy, ciągi pieszych są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
  – pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
  – przy budynku jest miejsce parkingowe.
  – stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe;
  – stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych;
  – na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 678);
  • znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29);
  • znajomość rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r. z późn. zm.);
  • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.);
  • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego
 • posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Lubelska 46
  35-233 Rzeszów

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem numeru ogłoszenia o naborze lub za pośrednictwem poczty. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane. Oferta kandydata/kandydatki powinna zawierać numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata/kandydatki, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą, która przejdzie pierwszy etap rekrutacji.
  Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane własnoręcznym podpisem.
  Proponowane wynagrodzenie: 1.850,00 zł brutto.
  Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 853-34-38.