Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli
 • Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grójec
 • Grójeckie Centrum Logistyczne (Truck Arena Grójec) Słomczyn 81 05-600 Grójec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych
 • przeprowadzanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – wyjazdy w teren w celu przeprowadzania kontroli
  – praca z komputerem

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada windę natomiast brak pochylni, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Wynagrodzenie 1873,84 zł brutto, osoba zamieszkała w miejscowości Grójec – okolice.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera – pakiet Office

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Marszałkowska 115
  00-102 WarszawaInne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do (WIJHARS).
  Nadesłanych dokumentów nie dosyłamy.
  Oferty odrzucone będą zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.