Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw sygnalizacji agrofagów i ewidencji organizmów szkodliwych
 • w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Cieplicka 7
  85-377 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych,
 • nadzorowanie zapisów w Internetowym Systemie Sygnalizacji Agrofagów,
 • wprowadzanie wyników badań laboratoryjnych do rejestru producentów prowadzących uprawę ziemników,
 • sporządzanie planów, sprawozdań i informacji z zakresu zdrowotności roślin,
 • prowadzenie ewidencji występowania organizmów kwarantannowych oraz ustalanie zasięgu gruntów opanowanych przez te organizmy,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w oddziałach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Jest to praca typowo biurowa. W trakcie roku występuje również kilka wyjazdów służbowych do oddziałów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Osoba na tym stanowisku samodzielnie kieruje służbowym samochodem osobowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pokoje zajmowane przez pracowników Działu Nadzoru Fitosanitarnego mieszczą się na I piętrze dwupiętrowego budynku. Wejście do budynku znajduje się na parterze, wejście na piętro schodami, wind nie ma. Budynek i pomieszczenia biurowe nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety są dostępne na miejscu. Pomieszczenia biurowe wyposażone są w sprzęt biurowy (komputery, fax, skaner, telefony). Pomieszczenia są przestronne i dobrze oświetlone.
  Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe ani też szkodliwe warunki pracy.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat.B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień fitosanitarnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Na ofercie proszę zamieścić dopisek „Oferta na stanowisko Inspektor fito” Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.