Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw fitosanitarnych
 • w Oddziale w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Cieplica 7
  85-377 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • praca wykonywana na terenie powiatu bydgoskiego (grodzki i ziemski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie lustracji upraw i dokonywanie oceny stanu zagrożenia w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych,
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców,
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych oraz badanie makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców i prowadzenie tego rejestru,
 • przeprowadzanie kontroli zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
 • przygotowywanie dokumentów do wydania decyzji administracyjnych i tytułów egzekucyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze biurowo-inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie – na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.). Praca wymaga kierowania samochodem służbowym, dobrego stanu zdrowia, w tym szczególnie sprawności ruchowej niezbędnej przy pobieraniu prób. Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach).
  W siedzibie Oddziału – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba oddziału mieści się na parterze dwupiętrowego budynku. Toalety dostępne na miejscu. Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W pomieszczeniach biurowych – sprzęt komputerowy, telefony, fax. Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone. Wyjazdy w teren – przy użyciu służbowych samochodów osobowych. Praca w terenie – w odzieży roboczej zabezpieczającej zabrudzenie własnej.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność kierowania samochodem osobowym – pr. jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • znajomość postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień fitosanitarnych.
 • specjalizacja z zakresu ochrony roślin.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Na ofercie proszę zamieścić dopisek „Oferta na stanowisko Inspektor fito O/Bydgoszcz”
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne. Proponowane wynagrodzenie: 1850 zł brutto.
  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.