Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony roślin i techniki
 • Oddział w Lublińcu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nassiennictwa
  ul. Grabowa 1 A
  40-172 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lubliniec
 • ul. Karola Miarki 15/3
  42-700 Lubliniec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin,
 • współuczestniczy w kontrolach prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska,
 • pod nadzorem kierownika pobieranie próby roślin i produktów roślinnych do analiz pozostałości środków ochrony rośli,
 • prowadzi monitoring zużycia środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnychi wpisuje zebrane dane do systemu komputerowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Oddziału oraz w terenie. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klienta zewnętrznego (rolnicy, przedsiębiorcy).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks). Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze lub ogrodnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin,
  • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość kodeksu postępowania administarcyjnego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi narzędzi informatycznych.
  • rzetelność, terminowość,
  • łatwość komunikacji, otwarty stosunek do klienta i współpracowników
  • wiedza specjalistyczna i umiejetność jej wykorzystania
  • zorientowanie na osiąganie celów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub ogrodnicze,
 • prawo jazdy kat. B,
 • asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne mogą zostać przesłane listem na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grabowa 1A
  40-172 Katowice
  lub złożone osobiście w sekretariacie-pokój nr 312 (II piętro).

Inne informacje:

  Zostanie przeprowadzony test wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne.
  Proponowane wynagrodzenie to:
  płaca zasadnicza wg mnożnika 1,00 x kwota bazowa 1873,84 zł. brutto. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać z dopiskiem „oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko inspektor do spraw ochrony roślin i techniki”. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  Bedziemy kontaktować się tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów (prosimy o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej ). Brak odpowiedzi do 24.09.2015r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualne czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.