Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Dziale Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
  ul. Partyzantów 7-9 75-411 Koszalin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gospodarowanie majątkiem Inspektoratu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką samochodową i paliwami
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej Inspektoratu
 • Gospodarowanie odpadami we wszystkich komórkach organizacyjnych Inspektoratu oraz wdrażanie rozwiązań i obowiązków mających na celu zapewnienie realizacji polityki Państwa odnoszącej się do ochrony środowiska na poziomie jednostki
 • . Gospodarowanie pieczątkami, drukami, środkami niezbędnymi do działalności oraz ich rozdział na poszczególne
 • . Obsługa kancelaryjna

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem sprzętu: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu znajduje się na parterze budynku. Przemieszczanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości; rozporządzeń resortowych
  • obsługa komputera i urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie : średnie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym
 • prawo jazdy kat. B,
 • 0,5 roku doświadczenia w administracji lub pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie ul Partyzantów 7-9 ; 75-411 Koszalin w zamkniętych kopertach z dopiskiem : konkurs na Inspektora w dziale administracyjnym

Inne informacje:


  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.