Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Oddział w Zamościu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  Oddział w Zamościu
  ul. Partyzantów 94
  22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie obserwacji i kontroli związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań
 • pobieranie prób roślin i produktów roślinnych
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca terenowo-biurowa
  – wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
  – wprowadzanie danych do komputera

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – prowadzenie samochodu służbowego
  – obsługa sprzętu komputerowego i biurowego

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym rolniczym lub ogrodniczym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje
 • kwestionariusz osobowydla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (Dz. U. 1996 Nr 62, poz. 286, z późn zm.))

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
  ul. Diamentowa 6
  20-447 Lublin

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata oraz napis „Nabór na stanowisko Inspektora w Oddziale w Zamościu, ogłoszenie nr 180574”.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Brak odpowiedzi do dnia 31 maja 2016 r. będzie równoznaczny z wyborem innego kandydata. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na ww. stanowisku – ok. 935,00 zł brutto.
  Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37