Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nasiennictwa oraz ochrony roślin i techniki
 • Oddział Bartoszyce

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bartoszyce
 • Oddział w Bartoszycach
  ul. Gen. Grota Roweckiego 1
  11-200 Bartoszyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie oceny polowej materiału siewnego, oraz pobieranie prób do oceny laboratoryjnej,
 • kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego.
 • kontrola jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu,
 • kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin,
 • kontrola obrotu środkami ochrony roślin,
 • monitorowanie zużycia środków ochrony roślin,
 • kontrola jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – praca administracyjno biurowa w siedzibie oddziału.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • dojazd na kontrole – samochód służbowy,
  narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  siedziba oddziału – budynek piętrowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów dla osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość ustawy o nasiennictwie, środkach ochrony roślin i aktów wykonawczych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy,

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Kołobrzeska 11
  10-444 OlsztynInne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 538-88-22. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.