Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony roślin i techniki
 • Oddział Ełk

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11
  10-444 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ełk
 • Oddział Ełk
  ul. J. Piłsudskiego 4
  19-300 Ełk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola obrotu środkami ochrony roślin,
 • kontrola stosowania środków ochrony roślin,
 • kontrola prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin
 • kontrola jednostek upoważnionych w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze budynku, wejście po schodach, poruszanie się samochodem służbowym, praca z komputerem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, pokrewne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin, środkach ochrony roślin oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • doświadczenie w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Kołobrzeska 11
  10-444 Olsztyn

Inne informacje:

  w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni e-mailem. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 539-88-22.