Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony roślin i techniki
 • Oddział w Szczytnie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11
  10-444 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczytno
 • Szczytno
  ul. Korczaka 1
  12-100 Szczytno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
 • nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 • kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu,
 • nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,
 • monitorowanie zużycia środków ochrony roślin,
 • kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin,
 • kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno biurowa w siedzibie oddziału,
  – praca w terenie,
  – kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – prowadzenie pojazdu służbowego,
  – praca z monitorem ekranowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Praca wymaga poruszania się samochodem służbowym oraz korzystania z komputera.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, pokrewne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin, środkach ochrony roślin oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Kołobrzeska 11
  10-444 Olsztyn

Inne informacje:

  – o terminie ważności oferty decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie,
  – oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – dokumenty można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 538-88-22