Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw fitosanitarnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa Wesoła
  tel. 22 773-59-08

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grójec
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  Oddział w Grójcu
  ul. Mogielnicka 28
  05-600 Grójec
  tel. 48 664-25-38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań,
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analiz labor.,
 • wykonywanie kontroli fitosanitarnych przesyłek dla eksportu i reeksportu,
 • wykonywanie obserwacji i nasilenia agrofagów niekwarantanowych w celu wyznaczenia terminów ich zwalczania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze biurowo – inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni ( w terenie – na polach, u rolników, przedsiębiorców, w magazynach itp.). Praca wymaga kierowania samochodem osobowym służbowym. Występuje wysiłek fizyczny ( pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). W siedzibie oddziału-praca administracyjno -biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba oddziału mieści się na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku. Toalety dostępne na miejscu. Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach biurowych – sprzęt komputerowy, telefony, fax. Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone. Wyjazdy w teren – przy użyciu służbowych samochodów osobowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu rolniczym, ogrodniczym lub pokrewnym,
 • znajomość postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień fitosanitarnych,
 • specjalizacja z zakresu ochrony roślin

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  22-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ŻÓŁKIEWSKIEGO 17
  05-075 WARSZAWA WESOŁA

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1873,84 zł. Na ofercie proszę zamieścić dopisek: ” oferta na stanowisko inspektor ds. fitosanitarnych, ogłoszenie nr…” Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. – dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie WIORiN w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.