Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw fitosanitarnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
  ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa Wesoła
  tel. 22 773 59 08

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wesoła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań,
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analiz labor.,
 • wykonywanie kontroli fitosanitarnych przesyłek dla eksportu i reeksportu,
 • wykonywanie obserwacji i nasilenia agrofagów niekwarantanowych w celu wyznaczenia terminów ich zwalczania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie oddziału, możliwa poza oddziałem, stres związany z obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym min. 4 godz. dziennie, kserokopiarka, fax, pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ŻÓŁKIEWSKIEGO 17
  05-075 WARSZAWA

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 773 59 08 wew.121. Będziemy kontaktować się tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów ( koniecznie prosimy podać adres poczty elektronicznej). Brak odpowiedzi do 23-10-2015 roku będzie równoznaczna z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.