Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony roślin i techniki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa Wesoła
  tel. 22 773-59-08

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piaseczno
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  Oddział w Piasecznie
  ul. Dworcowa 34
  05-500 Piaseczno
  tel. 22 737-03-72/73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola punktów obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 • kontrola podmiotów stosujących środki ochrony roślin pod kątem prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów,
 • pobieranie prób roślin w celu wykrywania lub wykluczenia pozostałości środków ochrony roślin.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze biurowo- inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni ( w terenie – na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach itp.). Praca wymaga kierowania samochodem służbowym osobowym. Występuje wysiłek fizyczny ( pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). W siedzibie oddziału – praca administracyjno biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba oddziału mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego budynku. Toalety dostępne na miejscu. Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno – higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W pomieszczeniach biurowych – sprzęt komputerowy, telefony, fax. Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone. Wyjazdy w teren – przy użyciu służbowych samochodów osobowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu rolniczym, ogrodniczym lub pokrewnym,
 • znajomość postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o ochronie roślin.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 17
  05-075 WARSZAWA

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Na ofercie proszę zamieścić dopisek: ” oferta na stanowisko inspektor do spraw ochrony roślin i techniki O/Piaseczno ogłoszenie nr…..”.
  Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być obowiązkowo podpisane własnoręcznym podpisem.
  Będziemy kontaktować się tylko z kandydatami, którzy przejdą pozytywnie wstępną weryfikację ( prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej). Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. Dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie WIORiN w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia naboru.