Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony roślin i techniki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa Wesoła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wesoła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola punktów obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 • kontrola podmiotów stosujących środki ochrony roślin pod kątem prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów,
 • pobieranie prób roślin w celu wykrywania lub wykluczenia pozostałości środków ochrony roślin.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie, możliwa poza siedzibą, stres związany z obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym min. 4 godz. dziennie, kserokopiarka, fax, pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 17
  05-075 WARSZAWA WESOŁA

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Będziemy kontaktować się tylko z kandydatami, którzy przejdą pozytywnie wstępną weryfikację złożonych aplikacji ( koniecznie prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej). Brak odpowiedzi do dnia 4-11-2015 r. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.