Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nasiennictwa i fitosanitarnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • ul. Zwycięska 4
  53-033 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola wytwarzania materiału siewnego oraz obrotu materiałem siewnym;
 • pobieranie prób materiału siewnego do badań laboratoryjnych;
 • przyjmowanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego oraz ocena polowa plantacji nasiennych;
 • prowadzenie kontroli producentów, dystrybutorów i importerów podlegających urzędowej rejestracji w zakresie nasiennym i fitosanitarnym;
 • prowadzenie rejestracji i sygnalizacji organizmów szkodliwych;
 • udział w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych;
 • obsługa zintegrowanego systemu informatycznego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD);
 • prowadzenie prac kancelaryjno-biurowych w zakresie działania Oddziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowo-terenowa, niekiedy w niekorzystnych warunkach pogodowych, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z komputerem, prowadzenie samochodu kat. B w ramach obowiązków służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na parterze budynku, jest podjazd dla niepełnosprawnych, pomieszczenia biurowe znajdują się na jednym poziomie, w terenie poruszanie się samochodem służbowym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • pełna znajomość ustawy o nasiennictwie oraz ochronie roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B (doświadczenie w prowadzeniu samochodu),
  • komunikatywność,
  • niekonfliktowość.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia w rolnictwie,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pracę,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia prawa jazdy,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław


Inne informacje:

  – o terminie ważności oferty decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  – oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od zakończenia rekrutacji, jeżeli wcześniej nie zostaną odebrane przez kandydatów,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.