Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw fitosanitarnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lubin
 • ul. Słowiańska 8
  59-300 Lubin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urzędowych kontroli u zarejestrowanych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych,
 • prowadzenie obserwacji oraz rejestracji organizmów niekwarantannowych podlegających rejestracji szczegółowej w uprawach ważnych gospodarczo,
 • przeprowadzanie kontroli roślin i produktów roślinnych znajdujących się w obrocie, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych,
 • sygnalizowanie drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem urzędów gmin i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa o pojawieniu i metodach zwalczania organizmów niekwarantannowych w celu efektywnego, bezpiecznego dla ludzi i środowiska naturalnego zwalczania agrofagów niekwarantannowych,
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analiz laboratoryjnych w celu potwierdzenia lub wykluczenia w nich obecności organizmów szkodliwych,
 • współudział przy sporządzaniu planów, sprawozdań i informacji,
 • współudział przy kontroli wykonania postanowień decyzji dotyczących organizmów kwarantannowych,
 • obsługa „Zintegrowanego systemu informacji w ochronie roślin i nasiennictwie”.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, prowadzenie pojazdu kat. B oraz praca z monitorem ekranowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze. Wejście po schodach. Brak windy, brak podjazdu. Praca wymaga poruszania się samochodem służbowym oraz korzystania z komputera.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • pełna znajomość ustawy o ochronie roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B (doświadczenie w prowadzeniu samochodu),
  • komunikatywność,
  • niekonfliktowość.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia w rolnictwie,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pracę;
 • kopia dowodu osobistego;
 • kopia prawa jazdy;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 15-17,
  50-044 Wrocław

Inne informacje:

  – o terminie ważności oferty decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu;
  – oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od zakończenia rekrutacji, jeżeli wcześniej nie zostaną odebrane przez kandydatów;
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 071/371-84-35.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.