Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony środowiska
 • Wydział Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk i teren woj. pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontroli przestrzegania przez podmioty przepisów o ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej gospodarki odpadami i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
 • udział w postępowaniach pokontrolnych, przygotowanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej, wniosków do organów ścikania
 • udział w prowadzeniu postępowań w sprawach wymierzania kar pieniężnych oraz wstrzymywania użytkowania instalacji
 • prowadzenie baz danych o podmiotach korzystających ze środowiska
 • prwadzenie rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od poniedziałku-piątku 7;15-15;15,
  częste wyjazdy w teren, zmienne warunki atmosferyczne, kontakt z petentem,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z komputerem pow. 4 godzin dziennie, bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, niedostosowane toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów i aktów prawnych związanych z ochroną środowiska

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe
 • prawo jazdy kat.B staż w prowadzeniu samochodu
 • dobry stan zdrowia,
 • praktyka, staż w sektorze ochrony śrdowiska
 • umiejęność pracy w zepole, komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Trakt Św. Wojciecha 293
  80-001 Gdańsk

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wynagrodzenie zasadnicze 2000zł. brutto. Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Inspekcji tel 587659994