Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
 • w Dziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź, Delegatura w Skierniewicach

Miejsce wykonywania pracy:

 • Skierniewice
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, ul. Macieja Rataja 11, 96-100 Skierniewice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska
 • prowadzenie działań pokontrolnych ( wydawanie zarządzeń, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń),
 • wszczynanie i prowadzenie postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń,
 • przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz i opracowań tematycznie związanych z wykonywanym zakresem pracy, przestrzeganie prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w Informatycznym Systemie Wspierania Kontroli

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze.
  Praca na terenie zakładów emitujących do środowiska ścieki, odpady, pyły i gazy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W siedzibie Delegatur WIOŚ w Skierniewicach występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
  ( budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach). Praca również w terenie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego praca w sektorze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i podstawowego oprogramowania
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i aktów wykonawczych do ustaw,
  • znajomość KPA,
  • dyspozycyjność – możliwość wykonywania kontroli w godzinach popołudniowych i nocnych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • chęć dokształcania się, w tym również samodzielne kształcenie się.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu ochrony środowiska,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B – możliwość prowadzenia pojazdów służbowych,
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopia prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Lipowa 16
  90-743 Łódź

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 1800,00 zł. Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2015 r. każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych wyżej na podstawie art.4 ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2014, poz 1111 ze zm.). Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrywaniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu i adresu e-mail. Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm. ), każdy z kandydatów ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343 lub 46 8336464.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.