Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw finansowo-księgowych
 • Zespole ds.finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul.Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul.Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych,
 • kompletowanie i dekretowanie dokumentów wg podziałek kwalifikacji budżetowej,
 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej NBP, generowanie wyciągów bankowych, potwierdzeń przelewów,
 • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego,
 • księgowanie dokumentów magazynowych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w jednostce,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie not księgowych, terminowe odprowadzanie dochodów budżetowych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka,fax)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie lub wyższe o profilu rachunkowość i finanse
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość rozporządzenia dot.klasyfikacji budżetowej,
  • znajomość ustawy o rachunkowości,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi porogramów Symfonia Środki Trwałe, Symfonia Handel, Symfonia FK
  • umiejętność stosowania analitycznego myślenia,
  • rzetelność, dokładność , skrupulatność,
  • obsługa programu MS Office

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • znajomość zagadnień naliczania i rozliczenia funduszu płac,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  SEKRETARIAT
  „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor ds. finansowo-księgowych”

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
  Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych- adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Rekrutacja 1 stopniowa: rozmowa kwalifikacyjna.
  Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych.
  Oferty osób wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, a nie zakwalifikowane do zatrudnienia niszczone są po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 524-14-87 w godz.7.30-14.30