Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony zabytków archeologicznych
 • WUOZ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi,90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99


Miejsce wykonywania pracy:

 • Skierniewice
 • WUOZ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach,96-100 Skierniewice,ul.Trzcińska 18


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie wytycznych konserwatorskich dot. zabytków archeologicznych na wniosek inwestora lub z urzędu,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac i badań wykopaliskowych – inspekcje terenowe, kontrole,
 • prowadzenie ewidencji i weryfikacji stanowisk archeologicznych, weryfikacja dokumentacji z badań archeologicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji do decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków archeologicznych
 • opiniowanie,wydawanie pozwoleń, decyzji,postanowień i innych dokumentów,
 • przygotowywanie wytycznych oraz opinii do planów zagospodarowania przestrzennego,gminnych ewidencji zabytków, gminnych programów opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń,decyzji i innych dokumentów,
 • wykonywanie sprawozdań wynikajacych z zadań objętych zakresem obowiązków,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym, praca w terenie, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer,budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo ( brak windy, podjazdu), zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe archeologia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • umiejętność analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejetność interpretacji przepisów,samodzielnej organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,biegła obsluga komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Piotrkowska 99
  90-425 Łódź
Inne informacje:


  Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem.Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.