Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli ochrony zabytków
 • w Wydziale Kontroli Zabytków

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
  ul. Nowy Świat 18/20
  00-373 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie
 • Warszawa i województwo mazowieckie
  00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20 oraz praca na terenie województwa mazowieckiego (wyjazdy w teren)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zgodnie z opracowanym harmonogramem kontroli i zlecanych doraźnie przez przełożonego,
 • W trakcie realizacji działań dokonuje oceny stanu zachowania, przechowywania i zabezpieczania zabytków nieruchomych i ruchomych oraz sprawdza zgodność działań podejmowanych przy zabytkach objętych ustawowymi formami ochrony,
 • Przygotowuje materiały i dokumenty związane z realizacją poszczególnych działań kontrolnych w tym sporządza protokoły z przeprowadzanych kontroli, zawiadomienia. Sporządza protokoły z oględzin i wykonuje dokumentację fotograficzną.
 • Opracowuje zalecenia pokontrolne, projekty decyzji, przeprowadza inspekcje we współpracy z innymi wydziałami urzędu,
 • Prowadzi bieżącą korespondencję, w tym przygotowuje wystąpienia do organów samorządowych i państwowych. Przygotowuje wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o ukaranie czynów karalnych określonych w art..108,110 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Wystawia tytuły wykawcze wszczynające postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Bierze udział w tworzeniu planów kontroli, współpracuje z innymi wydziałami urzędu w przygotowaniu i realizacji czynności kontrolnych,
 • Współdziała przy opracowywaniu sprawozdań z działalności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca biurowa oraz w terenie,
  • opracowywanie projektów dokumentów, decyzji, pism,
  • praca w siedzibie urzędu/wydziału; praca poza siedzibą urzędu; wyjazdy służbowe celem przeprowadzenia kontroli i oględzin obiektów (średnio 2x w tygodniu),
  • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, innych niekorzystnych w tym zagrożenia budowlanego, mikologicznego,
  • uczestnictwo w kontrolach,
  • częsty kontakt z osobami spoza urzędu,
  • stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta,
  • podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  • praca w ramach obowiązujących procedur.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca najczęściej na parterze budynku; Urząd znajduje się na parterze, I i II piętrze budynku,
  • narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, bindownica, aparat fotograficzny,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  • bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną – drzwi są dość masywne,
  • toaleta na I piętrze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, muzealnictwo, budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ustawa prawo budowlane; ustawa o ochronie danych osobowych ; znajomość kpa , postępowanie egzekucyjne w administracji

wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym World, Excel, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, umiejętność analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych, kreatywność, prawo jazdy kat. B, przed ewentualnym zatrudnieniem urząd będzie wymagał orzeczenia lekarskiego w ramach medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3m i

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności zawodowe wskazane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. Proszę składać dokumenty z podaniem numeru ogłoszenia i nazwą stanowiska. W przypadku dostarczenia ich osobiście, dokumenty proszę składać w Kancelarii urzędu. W przypadku dostarczenia dokumentów przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), liczy się data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów i ścieżki postępowania, są dostępne na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl (w zakładce „Praca i praktyki”) oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 (parter).
  Szczegółowych informacji dotyczących stanowiska udziela Kierownik Wydziału Kontroli Zabytków. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.