Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  78-100 Kołobrzeg
  ul. Jedności Narodowej 9

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kołobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z żołnierzami rezerwy pozostającymi na przydziałach kryzysowych w zakresie powoływania i odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • udział w opracowywaniu i praktycznej realizacji zadań promujących ochotnicze formy służby wojskowej realizowanych przez wydział rekrutacji;
 • przygotowywanie analiz oraz wykonywanie sprawozdań i meldunków w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej i po jej zakończeniu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę;
  – miejsce pracy znajduje się na wysokim parterze (brak windy).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z pracą z ludźmi;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
  • obsługa komputera (WORD, EXCEL);
  • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  27-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Jedności Narodowej 9
  78-100 Kołobrzeg

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będę rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Szczegółowe informacji można uzyskać tel. 261-223-120.