Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Wydział Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu
  Ul. Wojska Polskiego 78,
  98 – 200 Sieradz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sieradz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji osób skreślonych z ewidencji wojskowej, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego SPIRALA – ZINT;
 • realizowanie zadań przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej;
 • prowadzenie działalności promocyjno – informacyjnej dotyczącej naboru do zawodowej służby wojskowej i innych form służby wojskowej;
 • planowanie działań promocyjnych, opracowywanie i sporządzanie harmonogramów dotyczących promocji zawodowej służby wojskowej i innych form służby wojskowej;
 • wprowadzanie danych osobowych do programu komputerowego SI SPIRALA-ZINT.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -reprezentacja urzędu;
  -wyjazdy służbowe;
  -praca administracyjno – biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -komputer, urządzenia biurowe;
  -praca na I piętrze budynku;
  -brak podjazdów, windy i odpowiednio dostosowanej toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji wojskowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP;
  • umiejętność obsługi programu komputerowego SI SPIRALA-ZINT.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejwanych o klauzuli ZASTRZEŻONE;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów i szkoleń,
 • opinie z porzednich miejsc pracy.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Wojska Polskiego 78
  98-200 SieradzInne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Ponadto:
  – z kandydatem, który wygra konkurs zostanie podpisana umowa o pracę na czas zastępstwa;
  -kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej;
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
  -oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-611-233 wew. 737.