Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  76-200 Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Typowanie żołnierzy rezerwy na przydziały mobilizacyjne, przygotowania wezwań do kierowanie żołnierzy rezerwy na komisje lekarskie
 • Realizacja zapotrzebowań oraz spraw dot. zmian w uzupełnianych jednostkach wojskowych.
 • Wypisywanie kart mobilizacyjnych i kart powołania żołnierzom rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne.
 • Uzupełnianie danych ewidencyjne żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne w systemie SPIRALA – ZINT.
 • Utrzymywanie w stałej aktualności karty powołania w systemie pozwalającym na sprawne ich doręczenie do urzędów organizujących akcję kurierską
 • Opracowywanie sprawozdań i analiz w wydziale
 • Realizacja zaplanowanych zadań w czasie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz w sytuacjach kryzysowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy obsłudze interesantów z wykorzystaniem komputera, występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku: schody, brak wind i podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej lub 1 rok w danym obszarze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE”
  • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie,
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii „B”;
 • kurs administrowania rezerwami
 • doświadczenie jako żołnierz zawodowy w komórkach mobilizacyjnych lub kadrowych jednostek wojskowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego zwolnienie z zawodowej służby wojskowej – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Bohaterów Westerplatte 8/-
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;

  Komisja skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na ww. stanowisku i poinformuje o terminie dalszego etapu naboru