Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
  ul. Żarska 19
  58-100 Żagań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żagań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współdziałanie z przedstawicielami jednostek przewidzianych do militaryzacji i pracodawcami w celu kwalifikowania kandydatów do obsady stanowisk w tych jednostkach,
 • kwalifikowanie, wzywanie i nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy w celu uzupełnienia zapotrzebowań jednostek przewidzianych do militaryzacji,
 • współpraca z pracodawcami i przedstawicielami jednostek wojskowych w sprawach reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu aktualizacji ewidencji zołnierzy rezerwy zwolnionych w drodze reklamowania z urzędu lub na wniosek od obowiązku odbywania tej służby,
 • prowadzenie korespondencji z przedstawicielami organów administracji publicznej w celu aktualizowania ewidencji żołnierzy rezerwy,
 • przygotowywanie dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy w celu przekazania do innych Wojskowych Komend Uzupełnień oraz prowadzenie wyodrębnionego archiwum Wojskowej Komendy Uzupełnien,
 • uczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań, meldunków i bilansów z zakresu działania wydziału w celu przesłania zbiorczej informancji do WszW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • przyjmowanie interesantów, kontakt z przedstawicielami urzędów/jednostek wojskowych,przetwarzanie danych osobowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek i jego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, praca przy oświetleniu sztucznym i dziennym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisow kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomoś ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
  • znajomośc pakietu MS Office

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność.
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych,
 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych,
 • posiadanie poswiadczenia bezpieczeństwa o klauzuli
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopia dowodu osobistego

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Żarska 19
  68-100 Żagań

Inne informacje:

  na ww. stanowisku może być nadany przydział mobilizacyjny. zgodnie z art. 26 ostawy z dnia 21 listopada 2008 ustawy o służbie cywilnej (D.U z 2014,poz.1111) pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca od opublikowania wyniku naboru. dodatkowe informacje można uzyska pod numerem 261689262