Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • do spraw bezpieczeństwa eksploatacji systemu kolejowego oraz nadzoru nad komisjami kolejowymi
 • w Oddziale Terenowym w Gdańsku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Gdańsku
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie komisji kolejowych badających zaistniałe zdarzenia kolejowe w celu zapewnienia niezależności i prawidłowości prowadzonych spraw oraz systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym;
 • weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych przez zarządców, przewoźników kolejowych lub inne podmioty, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz wyeliminowania zaistniałych zdarzeń kolejowych w przyszłości;
 • identyfikowanie zagrożeń oraz obszarów narażonych na powstanie zdarzenia kolejowego, a także mechanizmów powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu podjęcia czynności zwiększających bezpieczeństwo ruchu kolejowego;
 • udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, dokonywanych na podstawie realizowanych kontroli i przeprowadzanych analiz bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu zidentyfikowania występujących w tym zakresie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • udział w działaniach nadzorczych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu wyeliminowania występujących nieprawidłowości w prowadzeniu ruchu kolejowego i zagwarantowania jego bezpieczeństwa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie (wykonywanie kontroli).
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem.
  W budynku winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym;
  • znajomość rozporządzenia w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie zdarzeń kolejowych;
  • znajomość rozporządzenia w sprawie zdarzeń kolejowych na liniach kolejowych;
  • znajomość KPA;
  • znajomość zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego;
  • znajomość zagadnień dotyczących budowy i eksploatacji pojazdów kolejowych;
  • znajomość zagadnień dotyczących infrastruktury i automatyki kolejowej;
  • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie;
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wyższe techniczne w dziedzinie transportu kolejowego;
 • certyfikat audytora systemów zarządzania;
 • uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 180097.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej
  na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Decyzją Wysokiej Kapituły pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd” UTK uzyskał wyróżnienie w tym konkursie oraz prawo do posługiwania się przez rok stosownym godłem i znakiem jakości.
  W roku 2014 UTK otrzymał wyróżnienie w Konkursie LODOŁAMACZE za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.
  W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.
  Siedziba Urzędu Transportu Kolejowego przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.
  W roku 2015 w Urzędzie Transportu Kolejowego został powołany Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w celu zapewnienia skutecznego stosowania zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu prac zleconych, zaświadczenia o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).

  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.
  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.
  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: http://utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html