Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • do spraw nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, aptekami szpitalnymi, działami farmacji szpitalnej i placówkami obrotu pozaaptecznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • 87-100 Toruń ul. Moniuszki 15-21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czynności kontrolne wynikające z zadań nałożonych na wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.),
 • czynności przygotowawcze w toku postępowania administracyjnego w ramach spraw prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • kontrola i nadzór nad aptekami ogólnodostępnymi, punktami aptecznymi, placówkami obrotu pozaaptecznego, aptekami szpitalnymi, działami farmacji szpitalnej,
 • nadzór nad podmiotami wprowadzajacymi do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kat. 1
 • dokonywanie lustracji lokali przewidzianych na aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny, placówkę obrotu pozaaptecznego, aptekę szpitalną, dział farmacji szpitalnej,
 • pobieranie do badań leków recepturowych, leków gotowych w ramach kontroli planowej
 • zabezpieczenie i pobieranie do badań produktów leczniczych oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia, że wymienione produkty nie odpowiadają ustalonym dla nich wymaganiom jakościowym
 • dokonywanie zabezpieczeń przeterminowanych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kat.1

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca terenowo-biurowa, częste wyjazdy związane z kontrolami w placówkach podległych nadzorowi (województwo kujawsko-pomorskie), praca z komputerem

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Delegatury w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 mieści się na 2 pietrze w budynku bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, wiąże się z codzienną obsługą komputera.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne – magister farmacji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
  • doświadczenie pracy w aptece,
  • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet).

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • samodzielność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  piętro VI, pokój nr 61 (sekretariat)

Inne informacje:

  Przewidywany termin zatrudnienia 01.06.2016 r.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne, jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie – decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wyborze kandydatki/kandydata dostępna będzie na stronie BIB WIF. Oferty niewykorzystane, odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu WIF w Bydgoszczy 52 320 61 80