Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  66-400 Gorzów Wielkopolski
  ul. Jagiellończyka 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  DELEGATURA
  ul. Wojska Polskiego 37
  65-001 Zielona Góra
  teren woj. lubuskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie warunków przechowywania oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego,
 • kontrolowanie warunków przechowywania, przeładunku oraz warunków transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych w hurtowniach farmaceutycznych, składach celnych i konsygnacyjnych,
 • kontrolowanie podmiotów wprowadzających do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1 oraz przygotowywanie zgód,
 • przeprowadzanie lustracji lokali przewidzianych na aptekę, punkt apteczny, placówkę obrotu pozaaptecznego, hurtownię, komorę przeładunkową, skład celny oraz konsygnacyjny w celu wydania opinii o jego przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia dla placówek obrotu pozaaptecznego o spełnieniu wymogów lokalowych,
 • pobieranie do badań leków recepturowych, a także zabezpieczanie i pobieranie do badań produktów leczniczych oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia, że ww. produkt nie odpowiada ustalonym dla nich wymaganiom w celu przekazania ich do badań i wstrzymania w obrocie na terytorium województwa lubuskiego,
 • kontrolowanie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych, właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • zabezpieczanie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1, które uległy przeterminowaniu w celu umożliwienia przekazania ich do utylizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w terenie związana z przeprowadzeniem kontroli,
  – stres związany z obsługą petenta, pacjenta,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w siedzibie urzędu – praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze)
  – wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z kontrolą nadzorowanych jednostek

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa farmaceutycznego,
  • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
  • prawo wykonywania zawodu.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office oraz Internet.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu
 • adres do korespondencji
 • adres email, nr telefonu kontaktowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Skrytka pocztowa 772
  z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres email, numer telefonu. List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia wskazane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego). Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Dodatkowe Informacje można uzyskać pod nr tel. 95 – 71 – 15 – 425.