Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
  ul. Magnoliowa 4
  20-143 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie działalności jednostek prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • pobieranie do badań prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • nadzorowanie obrotu, jakości, przechowywania, zabezpieczenia i transportu środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu,
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie oraz w terenie –
  w siedzibach kontrolowanych podmiotów na terenie województwa lubelskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Magnoliowej 4 w Lublinie, na I piętrze, z dostępem do windy osobowej. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera
  i urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw,
  • prawo wykonywania zawodu aptekarza,
  • doświadczenie zawodowe w zawodzie farmaceuty,
  • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
  • prawo jazdy kategorii B (czynne kierowanie samochodem),
  • umiejętność obsługi komputera-pakietu MS Office,
  • umiejętność prawidłowego redagowania korespondencji urzędowej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym konwersację,
 • komunikatywność, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Magnoliowa 4
  20-143 Lublin

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA PRACY – INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY” do dnia 09.05.2016 r. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81/53-222-18 wew.23. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.wif.lublin.pl oraz udostępniona na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Lublinie.