Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie działalności aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej i punktów aptecznych,
 • nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów grupy I-R,
 • kontrolowanie warunków lokalowych nadzorowanych jednostek,
 • pobieranie prób produktów leczniczych do badań jakościowych,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji na podstawie przeprowadzonych kontroli,
 • kontrolowanie uprawień zawodowych pracowników nadzorowanych jednostek.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca terenowo – biurowa,
  praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli,
  praca wymagająca sprawności obu rąk,
  praca wymagająca szczególnej koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
  pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze, dostęp do budynku – windy/podjazd, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych
  urząd nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wiedza fachowa z dziedziny farmacji

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera – pakietu MS Office oraz Internetu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata, że on oraz żadna osoba z jego najbliższej rodziny nie wykonują działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi Inspekcji Farmaceutycznej
 • kontakt telefoniczny

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy- inspektor farmaceutyczny- zastępstwo”

Inne informacje:

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie www.bip.wif-olsztyn.pl
  w ciągu 1 tygodnia po upływie terminu składania ofert. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895232206.